Sử dụng phím tắt trong google sites ( Using keyboard shortcuts )

đăng 09:14 9 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:01 16 thg 9, 2014 ]
 Google Sites  các phím tắt cho phép bạn làm nhiều nhiệm vụ mà không cần sử dụng chuột.

Nếu bạn không muốn sử dụng các phím tắt bàn phím:

  1. Nhấp vào gear icon biểu tượng công cụ ở trên cùng của trang..
  2. Nhấp vào Cài đặt người dùng. (User settings).
  3. Bỏ chọn hộp bên cạnh để kích hoạt các phím tắt bàn phím. (Enable keyboard shortcuts).
  4. Nhấp vào "Lưu thay đổi." (“Save changes”)

Keyboard shortcuts in Sites

Note: Mac users should use the Command key (⌘) in place of Control for all shortcuts.

Page-level commands

ActionShortcut
Chỉnh sửa trang - Edit pagee
Chuyển trang đăng ký Toggle page subscriptionf
Move pageShift + m
Page settingsu
Print pageCtrl + p
Delete pageShift + 3
Change page templateShift + t
Preview page as viewerg then p
Revision Historyg then r
Save pageCtrl + s
Cancelesc

Site-level commands

ActionShortcut
Create pagec
Toggle site subscriptionShift + f
Share siteShift + s
Manage siteg then m

Application-level commands

ActionShortcut
Search/
Open shortcut helpCtrl + /
More actionsm

Comments