Sử dụng Media RSS Feed for Slideshow - Use a Media RSS Feed for your Slideshow

đăng 08:17 1 thg 5, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 06:58 16 thg 9, 2014 ]Media RSS Feed

 
Slide Show là một cách đơn giản để sử dụng ứng dụng của nguồn cấp dữ liệu Google AJAX API được thiết kế để cho phép bạn thêm vào trình diễn ảnh với các trang Google Sites.
Điều khiển trình chiếu có nguồn cấp dữ liệu hình ảnh từ tất cả các máy chủ lưu trữ lớn như PhotoBucket , Flickr , Picasa , Smugmug và Yahoo .
 
Nó có thể được sử dụng bất kỳ nguồn cấp dữ liệu sử dụng Media RSS . Chúng ta có thể cấu hình một Media RSS Feed với javascript, hoặc sử dụng một Tiện ích Google .

Feed từ Picasa Web Albums
Mở Picasa, bấm vào một album Trên dưới cùng, tìm kiếm cho RSS, và sao chép địa chỉ 
URL này phải được sử dụng như là tham số FEED của tiện ích này.
Các thông số của Gadgetpicasa-slideshow-đơn giản-nb.xml

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh. Không có biên giới 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT. Phù hợp trình chiếu trong một hình chữ nhật của PWH x PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 
picasa-slideshow-simple.xml từ

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
BCOL: # RRGGBB màu sắc của biên giới 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 

picasa-slideshow.xml


Slideshow với tiêu đề và tiêu đề của hình ảnh

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể nhập http, https (kết nối an toàn) URL

PWH   : Chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT   : Chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

LNK   : Liên kết trên tiêu đề (URL). Theo mặc định tiêu đề là không phải là một liên kết 
Tit: tiêu đề cho slide show của bạn. Theo mặc định, các tiêu đề của nguồn cấp dữ liệu được sử dụng 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND   : Thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP   : Mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có)

TCOL: # RRGGBB màu sắc của văn bản. 
LCOL: # RRGGBB màu của liên kết. Theo mặc định màu sắc của văn bản. 
SCO L: # RRGGBB màu sắc của nền. 
BCOL   : # RRGGBB màu sắc của biên giới. 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container


 

Ví dụ

Trình chiếu một số mẫu tham khảo

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích


Feed từ Photobucket

 
Photobucket cung cấp rất nhiều Media RSS Feeds, chúng ta có thể sử dụng để tạo ra một Slideshow. Album 1, sao chép URL đó được đánh dấu bằng biểu tượng RSS: RSS . Chúng tôi nhận được một URL như thế này:

http://feed266.photobucket.com/albums/ii244/ prac53 / Henri-de-villamont / feed.rss 

prac53 là ID của người dùng 
Henri-de-villamont là tên Album 

URL này phải được sử dụng như là tham số FEED của tiện ích này.

Các thông số của Gadget
picasa-slideshow-đơn giản-nb.xml

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh. Không có biên giới 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT. Phù hợp trình chiếu trong một hình chữ nhật của PWH x PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 
picasa-slideshow-simple.xml từ

Slideshow đơn giản, không có tiêu đề và không có tiêu đề của hình ảnh 

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể 
nhập http, https (kết nối an toàn) URL.

PWH: chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT: chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND: thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP: mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có) 

SCOL: # RRGGBB màu sắc của nền 
BCOL: # RRGGBB màu sắc của biên giới 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container 

picasa-slideshow.xml


Slideshow với tiêu đề và tiêu đề của hình ảnh

FEED: Media RSS Feed để hiển thị. Xem hình tự động có thể hiển thị * jpg, gif và *. Png hình ảnh. Bạn có thể nhập http, https (kết nối an toàn) URL

PWH   : Chiều rộng của hình ảnh (pixel). Nếu không có giảm chất lượng cho đến khi 800 pixels 
PHT   : Chiều cao của hình ảnh (pixel). Tất cả các hình ảnh sẽ có quy mô PWH và PHT 

LNK   : Liên kết trên tiêu đề (URL). Theo mặc định tiêu đề là không phải là một liên kết 
Tit: tiêu đề cho slide show của bạn. Theo mặc định, các tiêu đề của nguồn cấp dữ liệu được sử dụng 

DTime: hiển thị thời gian (1000 - 12000 ms), 4000 bởi mặc định 
TTime: thời gian chuyển tiếp (500 - 6000 ms), năm 2000 mặc định

RND   : Thứ tự ngẫu nhiên (Có - Không, mặc định No) 
CLP   : Mở Picasa trên nhấp chuột (Có - Không, mặc định No) 

NAB: hiển thị thanh điều hướng (Có - Không, mặc định có)

TCOL: # RRGGBB màu sắc của văn bản. 
LCOL: # RRGGBB màu của liên kết. Theo mặc định màu sắc của văn bản. 
SCO L: # RRGGBB màu sắc của nền. 
BCOL   : # RRGGBB màu sắc của biên giới. 
CCOL: # RRGGBB màu sắc của container


Trình chiếu một số mẫu tham khảo

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Feed from Flickr Photoset

 
Open the Photoset and copy the URL : 
 

http://www.flickr.com/photos/prac53/sets/72157609076361497
72157609076361497 is the ID of the Photoset, and must be used as the SET parameter of the gadgetURL of the Gadgets


Parameters of the Gadget
flickr-slideshow-simple.xml

Simple Slideshow, without title and without title of pictures

SET : ID of the Photoset to display. The slideshow can display *jpg, *.gif and *.png pictures. A maximum of 500 pictures can be displayed

PWH : width of picture (pixels). Without loss of quality until 640 pixels
PHT : height of picture (pixels). All the pictures will be scale to PWH and PHT

DTime : display time (1000 - 12000 ms), 4000 by default
TTime : transition time (500 - 6000 ms), 2000 by default

RND : random order (Yes - No, default No)
CLP : open Flickr on click (Yes - No, default No)

NAB : display the navigation bar (Yes - No, default Yes)

SCOL : #rrggbb color of background
BCOL : #rrggbb color of border
CCOL : #rrggbb color of  container

flickr-slideshow.xml


Slideshow with title and title of pictures

SET : ID of the Photoset to display. The slideshow can display *jpg, *.gif and *.png pictures. A maximum of 500 pictures can be displayed

PWH : width of picture (pixels). Without loss of quality until 640 pixels
PHT : height of picture (pixels). All the pictures will be scale to PWH and PHT

LNK : link on title (URL).  By default the title is not a link
TIT : title of the slideshow. By default the title of the feed is used

DTime : display time (1000 - 12000 ms), 4000 by default
TTime : transition time (500 - 6000 ms), 2000 by default

RND 
: random order (Yes - No, default No)
CLP : open Flickr on click (Yes - No, default No)

NAB : display the navigation bar (Yes - No, default Yes)

TCOL : #rrggbb color of text.
LCOL : #rrggbb color of link. By default color of text.
SCO: #rrggbb color of background.
BCOL : #rrggbb color of border.
CCOL : #rrggbb color of container


 
 

An example

The Slideshow displaying the Most beautiful Swiss Wineries 
Add this Gadget to iGoogle

 

 

Feed from Yahoo NewsUsing the Media RSS feed of Yahoo News, we can create a Slideshow. 

Learn how to insert a Google Gadget to display the Slideshow

 

 

Feed from Smugmug

 
You can take one of the Feeds from Smugmug. For example, Today's Popular Photos feed:
 

http://api.smugmug.com/hack/feed.mg?Type=popular&Data=today&format=atom03

 
 
We just need to change the format of the feed, using rss : 
 
 

http://api.smugmug.com/hack/feed.mg?Type=popular&Data=today&format=rss

 

An example

 
Add this Gadget to Google
 

URL of the gadget

498 x 440

smugmug-gadget.xml
 
 

 

Publish your Feed

 
Use www.takeslides.com to Publish your Feed
 

 

More informations

Display a Slideshow from Pinterest

Using the gadget with Picasa

 
 
 
 
 
 
 


Comments