Tạo một đường viền cho report giống như boder style của word

đăng 20:32 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:44 16 thg 9, 2014 ]

  Private Sub Report_Page()

       On Error Resume Next
         Me.DrawWidth = 6   ' do rong duong line
         Me.DrawStyle = 0   ' 0 den 6 => kieu duong mat dan
         ' Su+? du.ng công thu+'c object.Line (x1, y1) – (x2,y2), color, [Box=B]
         Me.Line (0, 0)-(Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight), vbRed, B
       End Sub
Comments