Tạo một đường viền cho report

đăng 20:24 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:44 16 thg 9, 2014 ]

Tôi muốn tạo một đường viền cho report giống như boder style của word khi in mà kô phải mất công kẻ bằng tay được ko?

Trả lời: Có hai cách để làm việc này.

Cách một: Chép đoạn mã sau vào report cần

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
    'goi Drawline procedure
    DrawLine
End Sub
-----------------------------------------------------------------------
Sub DrawLine()
    Dim rpt As Report, lngColor As Long
    Dim sngTop As Single, sngLeft As Single
    Dim sngWidth As Single, sngHeight As Single
    Set rpt = Reports!EmployeeReport
    ' thiet lap loai pixels.
    rpt.ScaleMode = 3
    ' Top
    sngTop = rpt.ScaleTop + 5
    ' Left 
    sngLeft = rpt.ScaleLeft + 5
    ' Width 
    sngWidth = rpt.ScaleWidth - 10
    ' Height 
    sngHeight = rpt.ScaleHeight - 10
    ' mau sac: Do
    lngColor = RGB(255,0,0)
    ' Draw line as a box.
    rpt.Line(sngTop, sngLeft) - (sngWidth, sngHeight), lngColor, B
End Sub
Cách 2: lại code

Private Sub Report_Page()
       On Error Resume Next
         Me.DrawWidth = 6   ' do rong duong line
         Me.DrawStyle = 0   ' 0 den 6 => kieu duong mat dan
         ' Sử dụng công thức object.Line (x1, y1) - (x2,y2), color, [Box=B]
         Me.Line (0, 0)-(Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight), vbred, B
       End Sub


Comments