Tạo combo box để chọn các ổ đĩa có trên máy tính

đăng 20:27 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:43 16 thg 9, 2014 ]

Cách tạo combo box để chọn ổ đĩa trên máy tính (tự động đưa tất cả các ổ đĩa trong máy vào combo box)

đầu tiên tạo 1 combo box tên là (ví dụ là thế) : Mydrive

Private Sub MyDrive_GotFocus()

    Dim fs, d, dc, s, n

    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

    Set dc = fs.Drives

    n = 0

    For Each d In dc

        s = s & d.DriveLetter & ":,"

        n = n + 1

    Next

MyDrive.ListRows = n

MyDrive.RowSourceType = "Value list"

MyDrive.RowSource = s

End Sub

Comments