Report của Access Export ra Word hoặc Excel để in

đăng 20:32 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:41 16 thg 9, 2014 ]

Nếu tham số đưa vào (file format) không đặc tả thì sẽ in ra màn hình, còn không thì in ra file word hoặc excel


Function PrintToFile(AcReportName As String, OutPutFileName As String, Optional FileFormat As String="")
Dim tFileFormat As String ' Variable to keep report format type
On Error GoTo ErrHandler
Select Case FileFormat
Case "Excel":
tFileFormat = acFormatXLS
Case "Word":
tFileFormat = acFormatRTF
Case "Snapshot":
tFileFormat = acFormatSNP
Case Else
' Just preview report only
End Select
If tFileFormat = "" Then
' Open report in preview mode
DoCmd.OpenReport AcReportName, acViewPreview
Else
' Print directly to file
DoCmd.OutputTo acOutputReport, AcReportName, tFileFormat, OutPutFileName, True
End If
Exit Function
ErrHandler:
MsgBox "Error raised by " & Err.Number & " code: " & Err.Description
End Function

Comments