Phân trang trong report ms access

đăng 20:31 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:40 16 thg 9, 2014 ]

Trong report ms access phân trang sau một số records xác định thì đưa đoạn code sau vào báo cáo


Option Compare Database
Dim nCounter As Integer

Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
If FormatCount > 1 Then Exit Sub
If nCounter = so_mau_tin Then
Detail.ForceNewPage = 1
nCounter = 0
Else
Detail.ForceNewPage = 0
End If
nCounter = nCounter + 1
End Sub

---------------------

Có thể dùng thuộc tính ForceNewPage (Đặt dấu ngắt trang) để ngắt trang

Ví dụ:
Dim intGetVal As Integer
intGetVal = Reports![Sales By Year].Section(acDetail).ForceNewPage

-------------------------------

Nguyên tắc phân trang của Access là:
1. Đầy trang thì sang trang mới hoặc.
2. Kết thúc một Mục (Section) trong báo cáo và thuộc tính của Section là Break on [New page , nextpage ..vv]. Section là đại diện cho cách nhóm bản ghi khi tạo record bằng Wizard.

Vì thế để phân trang theo yếu tố nào, bạn chỉ cần làm report với nhóm theo yếu tố đó và bổ sung section vào report nếu cần. Sau đó thiết lập thuộc tính của Section đó.

Comments