Code import tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access

đăng 20:06 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:31 16 thg 9, 2014 ]
Chú ý: Mã mẫu trong bài viết này sử dụng Microsoft Data Access Objects. Đối với mã này để chạy cho đúng, bạn phải tham khảo Microsoft DAO Object Library 3.6. Để làm như vậy, Tài liệu tham khảo trên menu Tools trong Visual Basic Editor, và chắc chắn rằng Microsoft DAO 3,6 Object Library hộp kiểm tra được chọn.

Bài viết này mô tả làm thế nào bạn có thể sử dụng các đối tượng truy cập dữ liệu (DAO) để nhập khẩu tất cả các đối tượng từ một cơ sở dữ liệu Microsoft Access vào cơ sở dữ liệu Access hiện tại. Trong một số trường hợp, mã này có thể được sử dụng để phục hồi các đối tượng cơ sở dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu bị hỏng hoặc bị hư hỏng có thể được mở ra nhưng không thể được nén thành công. Mã này không nhập khẩu các yếu tố sau đây:
  - Tài liệu tham khảo
  - Thông số kỹ thuật  import  /export
  - An ninh thông tin (người sử dụng và cho phép nhóm)Người sử dụng hiện tại (thường là các quản trị viên) trở thành chủ sở hữu của tất cả các đối tượng  import 

 Bài viết này giả định rằng bạn đã quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình được chứng minh và các công cụ được sử dụng để tạo ra và gỡ lỗi thủ tục. Microsoft hỗ trợ các chuyên gia có thể giúp giải thích các chức năng của một thủ tục đặc biệt, nhưng họ sẽ không sửa đổi các ví dụ để cung cấp tính năng bổ sung hoặc xây dựng các thủ tục để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.Nếu bạn đã giới hạn kinh nghiệm lập trình, bạn có thể muốn liên hệ với Microsoft Certified Partner hoặc Microsoft Dịch vụ tư vấn.
 Để biết thêm thông tin, truy cập vào các trang web của Microsoft:Microsoft Certified Đối tác - https://partner.microsoft.com/global/30000104Microsoft 
Dịch vụ Tư vấn - http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice
Đối với thông tin thêm về các tùy chọn hỗ trợ sẵn có và làm thế nào để liên hệ với Microsoft, hãy truy cập vào trang web sau của Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh; EN-US; CNTACTMS
 Để import tất cả các đối tượng từ một cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hiện tại, hãy làm theo các bước sau:
1. Bắt đầu truy cập, và sau đó mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn nhập khẩu các đối tượng.
Điều này có thể là một cơ sở dữ liệu mới để trống.
2. Trong cửa sổ cơ sở dữ liệu, nhấp vào Modules, và sau đó kích New.Trên trình đơn Tools, nhấn Tài liệu tham khảo. 
Hãy chắc chắn rằng Microsoft DAO 3.6 Object Library hoặc sau đó được chọn trong danh sách các tài liệu tham khảo. 
Ngoài ra hãy chắc chắn rằng bất kỳ tài liệu tham khảo Microsoft ActiveX Data Objects không được chọn. 
3. Nhấp vào OK.
4. Nhập hoặc dán đoạn mã sau vào cửa sổ mô-đun:

'============================================================
Option Compare Database

Option Explicit

Public Function ImportDb(strPath As String) As Boolean

On Error Resume Next

Dim db As Database 'Database to import
Dim td As TableDef 'Tabledefs in db
Dim strTDef As String 'Name of table or query to import
Dim qd As QueryDef 'Querydefs in db
Dim doc As Document 'Documents in db
Dim strCntName As String 'Document container name
Dim x As Integer 'For looping
Dim cntContainer As Container 'Containers in db
Dim strDocName As String 'Name of document
Dim intConst As Integer
Dim cdb As Database 'Current Database
Dim rel As Relation 'Relation to copy
Dim nrel As Relation 'Relation to create
Dim strRName As String 'Copied relation's name
Dim strTName As String 'Relation Table name
Dim strFTName As String 'Relation Foreign Table name
Dim varAtt As Variant 'Attributes of relation
Dim fld As Field 'Field(s) in relation to copy
Dim strFName As String 'Name of field to append
Dim strFFName As String 'Foreign name of field to append

'Open database which contains objects to import.

Set db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(strPath, True)


'Import tables from specified Access database.

For Each td In db.TableDefs

strTDef = td.Name

If Left(strTDef, 4) <> "MSys" Then

DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", strPath, acTable, _
strTDef, strTDef, False

End If

Next


'Import queries.

For Each qd In db.QueryDefs

strTDef = qd.Name

DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", strPath, acQuery, _
strTDef, strTDef, False

Next


'Copy relationships to current database.

Set cdb = CurrentDb

For Each rel In db.Relations

With rel

'Get properties of relation to copy.

strRName = .Name
strTName = .Table
strFTName = .ForeignTable
varAtt = .Attributes

'Create relation in current db with same properties.

Set nrel = cdb.CreateRelation(strRName, strTName, strFTName, varAtt)

For Each fld In .Fields

strFName = fld.Name
strFFName = fld.ForeignName
nrel.Fields.Append nrel.CreateField(strFName)
nrel.Fields(strFName).ForeignName = strFFName

Next

cdb.Relations.Append nrel

End With

Next


'Loop through containers and import all documents.

For x = 1 To 4

Select Case x

Case 1
strCntName = "Forms"
intConst = acForm

Case 2
strCntName = "Reports"
intConst = acReport

Case 3
strCntName = "Scripts"
intConst = acMacro

Case 4
strCntName = "Modules"
intConst = acModule

End Select

Set cntContainer = db.Containers(strCntName)

For Each doc In cntContainer.Documents

strDocName = doc.Name

DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", strPath, intConst, _
strDocName, strDocName

'Debug.Print strDocName
'for debugging, will list document names in debug window.

Next doc
Next x

'Clean up variables to recover memory.

Set fld = Nothing
Set nrel = Nothing
Set rel = Nothing
Set cdb = Nothing
Set td = Nothing
Set qd = Nothing
Set cntContainer = Nothing

db.Close
Set db = Nothing

ImportDb = True

End Function
'==================================	
5. Trên menu Viewnhấp vào   Immediate Window. .
6/ Trong cửa sổ n  Immediate Window.  dòng lệnh sau đây sau đó nhấn ENTER:
?ImportDb("C:\pathname\MySourceDatabase.mdb") 
Note Substitute the correct path and file name for the source database. This code returns "True" (or -1) if it runs successfully.  Lưu ý thay thế các đường dẫn chính xác và tên tập tin cho các  sở dữ liệunguồnMã này trả về "True" (hoặc -1) nếu nó chạy thành công.

Comments