Mở bất kỳ mẫu biểu nào trong CSDL

đăng 20:15 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:39 16 thg 9, 2014 ]

Mở bất kỳ mẫu biểu nào trong CSDL bằng cách chọn tên mẫu biểu từ combo box (list box) trong mẫu biểu khác:

 

Tạo một combo box từ mẫu biểu nào mà bạn muốn chọn để mở mẫu biểu đầu tiên. Combo box được thiết lập các thuộc tính sau:

Name: List of forms

Data: Value list (để cài đặt thuộc tính Row Suorce type)

Event: [On Enter]

' Đoạn mã xử lý như sau:

Private Sub Listofforms_enter()

   Dim MyDb as Database

   Dim MyContainer as Container

   Dim I as integer

   Dim list as string

   Set MyDb = DBEngine.Workspace(0).Database(0)

   Set My Container = MyDb.Containers("Forms")

   List = " "

   For I=0 to MyContainer.Documents.count - 1

   List = List & MyContainer.Documents(I).name & ";"

   Next I

   me![List of Forms].Row Suorce = Left(List, Len(list)-1)

End sub

' Nhập tiếp thuộc tính After Update của Combo box

Private Sub ListofForms_AfterUpdate()

   Docmd.OpenForm me![ListofForms)

End Sub

Comments