Kiểm tra sự tồn tại của Fields trong table Access

đăng 19:55 6 thg 6, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:35 16 thg 9, 2014 ]

Hỏi : tôi có 1 table là: tblHOSO; tôi muốn dùng code để kiểm tra xem trong tblHOSO có field KIEMTRA không?Đáp: Bạn chép Function sau:

Function DoesFieldExist (tableName As String, fieldName As String) As Boolean
Dim db As DAO.Database
Dim tdf As DAO.TableDef
Dim i As Integer

Set db = CurrentDb
Set tdf = db.TableDefs(tableName)

For i = 0 To tdf.Fields.Count - 1

If fieldName = tdf.Fields(i).Name Then
DoesFieldExist = True
Exit Function
End If
Next
End Function 
Giờ bạn có thể gọi

If DoesFieldExist("tblHoso","KiemTra") then
Msgbox " Co Field ton tai trong table"
Else
Msgbox " khong co field ton tai trong table"
End If
Theo Spammail-KHPT.net
Comments