In nội dung của một column trong table

đăng 20:19 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:35 16 thg 9, 2014 ]

Có một table People trong đó có một cột full name. Trong Form tạo một lệnh sao cho hiện lên thông báo tất cả tên có trong cột đó? Thủ tục in nội dung của một column trong table cần ra một thông báo như sau:

 Private Sub cmdFullNames_Click()
    Dim rstPeople As ADODB.Recordset
    Dim fldFullName As Field
    Dim strFullName As String    
    Set rstPeople = New ADODB.Recordset    
    rstPeople.Open "People", CurrentProject.Connection, _
                       adOpenStatic, adLockOptimistic    
    strFullName = " =-= Full Names =-=" & vbCrLf    
    With rstPeople
        While Not .EOF
            For Each fldFullName In .Fields
                If fldFullName.Name = "FullName" Then
                    strFullName = strFullName & fldFullName.Value & vbCrLf
                End If
            Next
            .MoveNext
        Wend
    End With    
    MsgBox strFullName    
    rstPeople.Close
    Set rstPeople = Nothing
End Sub  
Comments