Hàm liên kết tới CSDL là Foxpro,dBase,hoặc Access...

đăng 20:17 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:34 16 thg 9, 2014 ]

Function ConnectSource(DBF As String, Tenbang As String)

    Dim db As Database, tb As TableDef
    Set db = CurrentDb
    On Error Resume Next
    DoCmd.RunSQL ("drop table " + Tenbang)
    On Error GoTo 0
    Set tb = db.CreateTableDef(Tenbang)
    tb.Connect = ("FoxPro 2.6;Database=path")
    tb.SourceTableName = DBF
    db.TableDefs.Append tb
    Set db = Nothing
End Function

Tương tự, nếu muốn nối tới dbase,bạn thay Foxpro bằng Dbase..

- Nếu muốn link tới một File Access có mật khẩu bạn thay dòng in đậm như sau:

tb.Connect = (";pwd=******;Database=path")

Comments