Enable phím Shift từ file MDB bên ngoài

đăng 20:22 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:32 16 thg 9, 2014 ]

Xây dựng xong CT nhân sự (C:\QLNS.mdb). Tạo 1 custom menu bar, giấu đi Main menu của Access, tạo form startup, disable phím Shift để không ai có thể mở được cửa sổ database. Sau một thời gian CT bị lỗi nhưng lại quên viết code enable phím Shift nên không tài nào mở của sổ database, mở cửa sổ viết code để sửa lại CT. Rất đơn giản, hay tạo 1 file .mdb mới , viết code để can thiệp vào file QLNS.mdb, enable phím Shift.

Cách làm:

Trong file .mdb mới, bạn tạo 1 form, tạo 1 command button và :

Private Sub EnableSHIFTButton_Click()

On Error GoTo ErrHandler

Dim db As Database
Dim ThuocTinh As Property

    
Set db = OpenDatabase("C:\QLNS.mdb")
db.Properties("AllowBypassKey") = True
Set db = Nothing

Exit Sub
ErrHandler:
   MsgBox Err.Number
   If Err.Number = 3270 Then  ' Property not found.
       Set ThuocTinh = db.CreateProperty("AllowBypassKey", dbBoolean, True)
       db.Properties.Append ThuocTinh
       Resume Next
   Else
       MsgBox Err.Description
    End If
End Sub

Comments