Chức năng CreateObject

đăng 20:39 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:30 16 thg 9, 2014 ]

Chức năng CreateObject

Tạo ra và trả về một tham chiếu đến một đối tượng tự động hóa.

 

CreateObject(servername.typename [, location])

 

Đối số

 

servername

 

    Required. Tên của các ứng dụng cung cấp cho các đối tượng.
typename
    Required. Kiểu hoặc lớp của đối tượng để tạo ra.vị trí

 

location

    Optional. Tên của các máy chủ mạng, nơi đối tượng được tạo ra.

 

Remarks

 

Tự động hóa các máy chủ cung cấp ít nhất một loại đối tượng. Ví dụ, một ứng dụng xử lý văn bản có thể cung cấp mộtđối tượng áp dụng, đối tượng một tài liệu, và đối tượng một thanh công cụ.

 

Để tạo một đối tượng tự động hóa, giao cho đối tượng trả về bởi CreateObject để một biến đối tượng:

 

Dim ExcelSheet

Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.Sheet")

 

This code starts the application that creates the object (in this case, a Microsoft Excel spreadsheet). Once an object is created, refer to it in code using the object variable you defined. As shown in the following example, you can access properties and methods of the new object using the object variable, ExcelSheet, and other Excel objects, including the Application object and the ActiveSheet.Cells collection:

Đoạn code  này bắt đầu một ứng dụng tạo ra các đối tượng (trong trường hợp này, một bảng tính Microsoft Excel). Một khi một đối tượng được tạo ra, đề cập đến nó trong mã bằng cách sử dụng các biến đối tượng bạn định nghĩa. Như trong ví dụ sau đây, bạn có thể truy cập tài sản và phương pháp của đối tượng mới bằng cách sử dụng các biến đối tượng, ExcelSheet, và các đối tượng khác của Excel, bao gồm cả Application object ActiveSheet.Cells collection:

 

‘Làm Excel hiển thị thông qua các đối tượng Application.ExcelSheet.Application.Visible = True

' Chèn text vào ô đầu tiên của sheet.

ExcelSheet.ActiveSheet.Cells(1,1).Value = "This is column A, row 1"

' Save the sheet.

ExcelSheet.SaveAs "C:\DOCS\TEST.XLS"

' Close Excel with the Quit method on the Application object.

ExcelSheet.Application.Quit

' Release the object variable.

Set ExcelSheet = Nothing

 

Tạo một đối tượng trên một máy chủ từ xa chỉ có thể được thực hiện khi Internet an ninh đã được tắt. Bạn có thể tạo một đối tượng trên một máy tính nối mạng từ xa bằng cách truyền tên của máy tính để các đối số servername của CreateObject. Tên đó là giống như phần tên máy của một tên chia sẻ. Đối với một mạng chia sẻ có tên là "\\myserver\public", servername là "myserver". Ngoài ra, bạn có thể chỉ định servername sử dụng định dạng DNS hoặc địa chỉ IP.

 

 

Các mã sau đây trả về số phiên bản của một thể hiện của Excel chạy trên một mạng máy tính từ xa có tên "myserver":

 

Function GetVersion

   Dim XLApp

   Set XLApp = CreateObject("Excel.Application", "MyServer")

   GetVersion = XLApp.Version

End Function

 

Community Content

sửa đổi các tập tin excel đã có

create excel object an modify file

set excel = createobject("Excel.Application") '##create excel object

excel.visible = true

excel.workbooks.open "c:\test.xls"

excel.range("A1").value = "sample"

excel.range("B1").value = true

excel.activeworkbook.save

excel.quit

Comments