Brow đến thư mục tùy chọn

đăng 20:38 27 thg 3, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 07:28 16 thg 9, 2014 ]

 

Private Sub Command1_Click()
Set PathFolder = CreateObject("Shell.Application") _
.BrowseForFolder(0, "Chon Thu Muc :", 0)
If Not PathFolder Is Nothing Then MsgBox PathFolder.Self.path
  End Sub
Comments