Link http://www.mediafire.com 25 bài chòi nữa rất được yêu thích

Điệu: Vọng Kim lang
Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Thanh Tùng
Trình bày: Hoàng Thanh

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Hồng Mão
Trình bày: Linh Giang

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Thanh Truồi
Trình bày: Bích Liên (DC) - Thanh Cảnh - Kỳ Ngộ

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Quang Truyền
Trình bày: Điệp Nữ

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Phan Thế Cải
Trình bày: Quang Mùi

Điệu: Vọng Kim lang
Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Thanh Tùng
Trình bày: Hoàng Thanh

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Kim Chung
Trình bày: Băng Châu - Minh Hoàng

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Chu Hà
Trình bày: Bích Hồng - Thành Sung

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Nguyễn Văn Chương
Trình bày: Dương Hành - Bích Sơn

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Đỗ Minh Tuấn
Trình bày: Điệp Nữ

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Hoa Hồng Thắm
Trình bày: Văn Hồng

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Văn Hồng | Trình bày: Trọng Bính

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Phạm Mai Khôi
Trình bày: Điệp Nữ

Thể loại: Bài chòi
Lời mới:
Trình bày: Duy Đức - Thu Hường

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Vũ Duy Thông
Trình bày: Hạnh Nguyên (DC)

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Lê Đình Cánh
Trình bày: Đàm Phú

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Mai Bình
Trình bày: Thành Sung - Bích Hồng

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Trần Hồng | Trình bày: Bích Hồng

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Vĩnh An
Trình bày: Thành Sung - Bích Hồng

Điệu: Vọng Kim lang
Thể loại: Bài chòi
Sáng tác: Hoàng Lê
Lời mới: Dân Huyền
Trình bày: Hoàng Thanh

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Thanh Long
Trình bày: Phương Quỳnh

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Lê Phước Thắng
Trình bày: Phương Quỳnh – Kim Thành – Hoàng Việt

Thể loại: Bài chòi
Lời mới: Tấn Hào – Hữu Phác


Comments