ĐỊA CHÍ BÌNH ĐỊNH

đăng 23:03 7 thg 4, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:19 16 thg 9, 2014 ]

                                                                        

TẬP

 

    THIÊN NHIÊN DÂN CƯ VÀ HÀNH CHÍNH

 

Mở đầu         

 

                                                Phần I

                           THIÊN NHIÊN BÌNH ĐỊNH

 

Chương I:  Vị trí và hoàn cảnh địa lý tự nhiên

 

  I. Vị trí địa lý và vai trò chiến lược của tỉnh Bình Định

 1. Vị trí địa lý

 2. Vai trò chiến lượt của vị trí địa lý tỉnh Bình Định 

 II. Sơ lược hoàn cảnh địa lý tự nhiên

 1. Địa hình

 2. Khí hậu

 3. Thuỷ văn khu vực biển ven bờ       

 

Chương II:  Các đặc trưng địa chất

                       

  I. Cấu tạo địa tầng, đặc điểm đá Macma và các phức hệ đặc trưng

 1. Cấu tạo địa tầng

 2. Đặc điểm đá Macma

 II. Đặc điểm cấu trúc kiến tạo và lịch sử phát triển địa chất

 1. Cấu trúc

 2. Kiến tạo

III. Các đặc điểm địa chất thuỷ văn, địa chất thuỷ văn, địa chất khoáng sản và địa chất công trình

  1. Địa chất thuỷ văn

  2. Đặc điểm địa chất khoáng sản

  3. Đặc điểm địa chất công trình tỉnh Bình Định

 VI. Các kết luận và đề xuất

  1. Về địa hình

  2. Về địa chất khoáng sản

  3. Về địa chất thuỷ văn

  4. Về địa chất công trình

 

Chương III:  Các đặc trưng địa hình

 

  I. Địa hình núi

 II. Dạng địa hình đầm phá ven biển và bờ biển

III. Dạng địa hình thềm lục địa

 

Chương IV:  Các đặc trưng khí hậu

 

A. Đặc trưng khí hậu trên đất liền

  I. Các yếu tố khí hậu: bức xạ mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm, lượng bốc hơi, số giờ nắng, mây, khí áp

 1. Bức xạ mặt trời

 2. Nhiệt độ không khí

 3. Độ ẩm

 4. Lượng bốc hơi

 5. Lượng mây

 6. Số giờ nắng

 7. Khí áp

 II. Chế độ gió

 1. Hướng gió và tần suất xuất hiện

 2. Tốc độ gió

 3. Các loại gió

III. Chế độ mưa

 1. Mùa mưa nhiều và mùa mưa ít

 2. Sự phân bố lượng mưa trung bình theo thời gian

 3. Phân bố lượng mưa trung bình theo không gian

 4. Các giá trị đặc trưng lượng mưa ngày lớn nhất theo tháng

 5. Các đợt mưa và không mưa, lượng mưa lớn nhất trong một đợt liên tục, số ngày có mưa lớn các cấp

 6. Sự biến động trong chế độ mưa

 7. Lượng mưa cực đại và cực tiểu

 8. Các nhận xét chung về chế độ mưa ở Bình Định

IV. Các loại thời tiết đặc biệt

 1. Giông

 2. Sương mù

 3. Hiện tượng gió khô nóng

 4. Hiện tượng bão

 5. Hội tụ nhiệt đới

 6. Front cực đới

A. Đặc trưng khí hậu biển

  I. Các đặc trưng nhiệt độ không khí trong khu vực biển Bình Định

 1. Nhiệt độ không khí trung bình

 2. Các giá trị nhiệt độ không khí cực đại nhiều năm

 3. Các giá trị nhiệt độ không khí cực tiểu nhiều năm

 II. Các đăc trưng chế độ gió trên vùng biển Bình Định và phụ cận

 1. Hướng gió

 2. Tốc độ gió

 

Chương V:  Các đặc trưng thuỷ văn sông

 

  I. Hệ thống sông

 1. Sông Hà thanh

 2. Sông Kôn

 3. Sông La Tinh

 4. Sông Lại Giang

 5. Sông Châu Trúc

 6. Sông Tam Quan

 II. Các đặc trưng mặt nước

 1. Các đặc trưng mực nước trên hệ thống sông Kôn

 2. Các đặc trưng mực nước trên hệ thống sông Lại Giang

III. Các đặc trưng dòng chảy

 1. Dòng chảy năm

 2. Dòng chảy lũ

 3. Dòng chảy kiệt

 4. Dòng chảy rắn

IV. Các đặc trưng nhiệt độ nước sông

 1. Tại trạm thuỷ văn Bình Tường

 2. Tại trạm thuỷ văn Tân An

 3. Tại tram thuỷ văn An Hoà

 4. Tại trạm thuỷ văn Bồng Sơn

 

Chương VI:  Các đặc trưng về vùng biển

 

  I. Khu vực biển, bờ biển, các cửa biển, các hải đảo

 1. Khu vực biển và bờ biển

 2. Các cửa biển và các hải đảo

 II. Các đặc trưng mực nước thuỷ triều

 1. Tính chất dao động của mực nước thuỷ triều

 2. Các đặc trưng mực nước thuỷ triều

 3. Các đặc trưng độ lớn thuỷ triều

III. Các đặc trưng dòng chảy biển

 1. Hệ thống dòng chảy trong biển đông

 2. Dòng chảy trong khu vực thềm lục địa tỉnh Bình Định

 3. Dòng chảy trong vịnh Quy Nhơn

IV. Các đặc trưng sóng biển

 1. Các đặc trưng sóng trong khu vực ngoài khơi thềm lục địa tỉnh Bình Định

 2. Đặc trưng độ cao sóng trên vùng thềm lục địa tỉnh Bình Định và phụ cận

 3. Các đặc trưng sóng trong vùng 10 hải lý ven bờ biển tỉnh Bình Định và phụ cận

 V. Các đặc trưng nhiệt độ, độ muối, mật độ nước biển

 1. Các đặc trưng nhiệt độ nước biển

 2. Các đặc trưng độ muối của nước biển

 3. Các đặc trưng của mật độ nước biển

 4. Sự phân bố nồng độ ôxy hoà tan trong nước

 

Chương VII:  Các đặc trưng thổ nhưỡng

 

  I. Các yếu tố hình thành đất

 1. Đá mẹ (địa chất)

 2. Địa hình

 3. Thảm thực vật

 4. Mạng lưới sông ngòi

 5. Con người

 II. Các loại đất

 1. Nhóm đất cát (C): Arenosols (AR)

 2. Nhóm đất mặn (M): Salic Fluvisols (FLS)

 3. Nhóm đất phèn (S): Thionic Fluvisols (FLT)

 4. Nhóm đất phù sa (P): Fluvisols (FL)

 5. Đất gờ lây (GL): Gleysols (GL)

 6. Đất than bùn (T): Histosols (HS): Diện tích 120 ha

 7. Nhóm đất xám (X): Acrisols (AC)

 8. Nhóm đất đỏ (F): Farralsols (FR)

 9. Đất tầng mỏng (E): Leptosols (LP)

 II. Đánh giá chung về đất

 

Chương VIII:  Tài nguyên sinh vật 

 

 I. Tài nguyên thực vật - rừng

1. Về cây nông nghiệp và cây công nghiệp 

2. Tài nguyên rừng

II. Các khu hệ thuỷ sinh vật và nguồn lợi

A. Khu sinh vật và nguồn lợi sinh vật các vực nước nội địa

1. Thực vật nổi

2. Động vật nổi

3. Động vật đáy

4. Khu hệ cá

5. Nguồn lợi trong các đầm nước lợ và vùng triều ven biển huyện Phù Mỹ

B. Khu hệ sinh vật các vực nước lợ ven biển

1. Đầm Thị Nại

2. Vịnh Quy Nhơn

C. Khu hệ sinh vật và nguồn lợi sinh vật vùng biển Bình Định (7 - 14o và 105 - 110oE)

1. Thực vật nổi

2. Động vật nổi

3. Nguồn lợi cá nổi

4. Nguồn lợi mực

5. Nguồn lợi tôm hùm

6. Nguồn lợi rong biển

7. Nguồn lợi chim yến

D. Nghề nuôi trồng thuỷ sản

1. Nghề nuôi cá nước ngọt

2. Nghề nuôi tôm sú (nước lợ)

III. Tài nguyên thực vật

1. Về cây nông nghiệp và công nghiệp

2. Tài nguyên rừng

IV. Các kết luận và đề xuất

A. Về tài nguyên sinh vật

B. Về tài nguyên sinh vật rừng

 

                                            Phần II

                                 DÂN CƯ BÌNH ĐỊNH

 

                                    Chương IX:  Sự biến động dân cư của tỉnh Bình Định

                                   

                                     I. Quá trình hội tụ dân cư ở tỉnh Bình Định trong lịch sử

                                    1. Cư dân thuộc ngữ hệ Nam Đảo (nhóm ngôn ngữ Malayo - Pôlinêdi)

                                    2. Cư dân thuộc ngữ hệ Nam Á

                                    3. Cư dân thuộc ngữ hệ Hán Tạng

                                    II. Dân số, mật độ dân số và phân bố dân cư tỉnh Bình Định trong lịch sử

                                    1. Dân số, mật độ dân số và phân bố dân cư tỉnh Bình Định trong buổi đầu tạo lập

                                    2. Dân số, mật độ dân số và phân bố dân cư tỉnh Bình Định thời chúa Nguyễn và thời kỳ anh

                                        em nhà Tây Sơn

                                    3. Dân số, mật độ dân số và phân bố dân cư tỉnh Bình Định trong thời kỳ các vua Nguyễn

                                    4. Dân số, mật độ dân số và phân bố dân cư tỉnh Bình Định trong thời kỳ từ 1945-1975

                                    5. Dân số, mật độ dân số và phân bố dân cư tỉnh Bình Định thời kỳ từ năm 1975 đến nay

                                    III. Chính sách dân số và phát triển dân số của tỉnh Bình Định từ năm 1975 đến nay

                                    1. Chính sách dân số và phát triển dân số của Đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay ở Bình

                                        Định

                                    2. Những kết quả bước đầu của việc thực hiện chính sách dân số và phát triển dân số trong

                                        thời gian qua ở Bình Định   

                                   IV. Cơ cấu thành phần dân số, dân số với vấn đề lao động và dự báo về sự phát triển

                                         dân số ở Bình Định.

                                    1. Cơ cấu thành phần dân số ở tỉnh Bình Định hiện nay

                                    2. Dân số với vấn đề lao động ở tỉnh Bình Định

                                    3. Về dự báo phát triển dân số tỉnh Bình Định trong thời gian tới

 

                                    Chương X:  Các dân tộc thiểu số

                   

                                    I. Khái quát về các dân tộc thiểu số ở Bình Định

                                   II. Dân tộc Hoa

                                   1. Quá trình tụ cư của người Hoa ở tỉnh Bình Định

                                   2. Các hoạt động kinh tế chủ yếu của người Hoa ở tỉnh Bình Định

                                   3. Một số đặc trưng văn hoá của người Hoa ở Bình Định

                                  III. Dân tộc Bana (Bơhnar - Bahnar)

                                   1. Tên gọi, nguồn gốc và phân bố dân cư

                                   2. Các đặc trưng văn hoá chủ yếu của người Bana ở Bình Định

                                  IV. Dân tộc H'rê

                                   1. Nguồn gốc, dân số và phân bố dân cư

                                   2. Các loại đặc trưng văn hoá chủ yếu của ngườ H'rê

                                   V. Dân tộc chăm

                                   1. Nguồn gốc phân bố và dân số dân tộc Chăm ở Bình Định

                                   2. Các đặc trưng văn hoá chủ yếu của người Chăm ở Bình Định

                                  VI. Các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước,

                                       quê hương

                                   1. Vài nét về truyền thống đấu tranh của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Định

                                   2. Những biến đổi cách mạng của các dân tộc Chăm, Bana, H'rê ở Bình Định kể từ sau năm

                                      1975 đến nay

                                      

                                                                                           Phần III

                               ĐỊA CHÍ HÀNH CHÍNH

 

Chương XI:  Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước của tỉnh Bình Định thời phong kiến (1471-1885)

 

  I. Dưới triều Lê (1471-1558)

 II. Dưới thời các chúa Nguyễn (1558-1771)

III. Dưới thời Tây Sơn (1771-1799)

 1. Phủ Quy Nhơn dưới thời Tây Sơn

 2. Thành Hoàng đế dưới thời Thái Đức

IV. Dưới triều Nguyễn (1799-1885)

 1. Giai đoạn từ năm 1799-1831

 2. Giai đoạn từ năm 1832-1885

 3. Tổ chức quân đội và quốc phòng

 

Chương XII:  Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước tỉnh Bình Định     thời pháp thuộc (1885-1945)

 

  I. Tổ chức hành chính tỉnh Bình Định (1885-1945)

 1. Việc chia đặt đơn vị hành chính cấp Tỉnh ở Bình Định

 2. Việc chia đặt đơn vị hành chính cấp Phủ - Huyện - Thị xã và Thành phố

 3. Việc chia đặt đơn vị hành chính cấp tổng-xã

 II. Bộ máy quản lý nhà nước tỉnh Bình Định (1885-1945)

 1. Bộ máy quản lý Nam triều

 2. Bộ máy quản lý của thực dân Pháp ở tỉnh Bình Định

III. Phương thức quản lý Nhà nước và vai trò quyết định của hệ thống chính quyền thực dân ở Bình Định

 1. Việc xét tuyển, bổ nhiệm, cách thức thuyên chuyển các quan lại Nam triều

 2. Sự quản lý toàn diện có tính quyết định của thực dân Pháp trong bộ máy chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở

 

Chương XIII: Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước tỉnh Bình Định thời kỳ 1945-1975

 

 I. Đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước Bình Định thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lượt

1. Sự thay đổi các đơn vị hành chính Ủy ban hành chính các cấp

2. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùn nổ, sự chuyển đổi Ủy ban hành chính Ủy ban kháng chiến hành chính (1948-1954)

II. Đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước Bình Định thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

1. Hệ thống chính quyền Mỹ - Ngụy

2. Chính quyền cách mạng Bình Định ở vùng giải phóng

 

Chương XIV: Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước tỉnh Bình Định thời kỳ 1975-2000

 

  I. Tổ chức hành chính tỉnh Bình Định 1975-2000

 II. Bộ máy quản lý Nhà nước tỉnh Bình Định 1975-2000

III. Hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước

 

Chương XV: Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số qua các thời kỳ

 

 I. Vài nét về quản lý Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

II. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số ở Bình Định trong lịch sử.

1. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong thời kỳ 1471-1802

2. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong thời kỳ 1802-1885

3. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định dưới thời Pháp thuộc (1885-1945)

4. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lượt (1945-1954)

5. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

6. Tổ chức hành chính và bộ máy quản lý Nhà nước ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định thời kỳ 1975 đến nay

 

Phụ lục

http://www.dostbinhdinh.org.vn


Comments