Báo giá bìa lịch Blog 2012

BÌA LỊCH BLOC 2013 ,

1 - Khổ 35x50 , không đầu Giá : 5.500 đ / cái

 - Số lượng ép nhũ : 100-200 cái . Giá 9.000 đ/cái

 - Số lượng ép nhũ : 300-500 cái . Giá 8.000 đ/cái

 - Số lượng ép nhũ : 500-900 cái . Giá 7.500 đ/cái

 - Số lượng ép nhũ : 1.000 cái trở lên . Giá 7.000 đ/cái

2 - Khổ 35x60 , không đầu Giá : 8.000 đ / cái

 - Số lượng ép nhũ : 100-300 cái . Giá 12.000 đ/cái

 - Số lượng ép nhũ : 400-900 cái . Giá 11.000 đ/cái

  - Số lượng ép nhũ : 1.000 cái trở lên . Giá 10.000 đ/cái

3 - Khổ 40x60 , không đầu Giá : 12.500 đ / cái

 - Số lượng ép nhũ : 100-300 cái . Giá 17.000 đ/cái

 - Số lượng ép nhũ : 400-900 cái . Giá 16.000 đ/cái

  - Số lượng ép nhũ : 1.000 cái trở lên . Giá 15.000 đ/cái

4 - Lò xo giữa : 24.000 đ / cái

 - Số lượng ép nhũ : 100-300 cái . Giá 28.500 đ/cái

 - Số lượng ép nhũ : 400-900 cái . Giá 27.500 đ/cái

  - Số lượng ép nhũ : 1.000 cái trở lên . Giá 26.5000 đ/cái


Lich tết 2012 báo giá

Comments